(วาระวันที่ 31 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2567)

 1. นายภูวดล สุนทรวิภาต            บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด        ตำแหน่ง  นายกสมาคม
 2. นายดุสิต เครืองาม                  บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด                  ตำแหน่งนายกสมาคมกิตติมศักดิ์
 3. นายณรัตน์ไชย หลีระพันธ์       บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด                       ตำแหน่ง  อุปนายกคนที่ 1
 4. นายภาณุ ถนอมวรสิน              บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด         ตำแหน่ง  อุปนายกคนที่ 2
 5. นายพงษ์สกร ดำเนิน               บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)     ตำแหน่ง  อุปนายกคนที่ 3
 6. นายพดด้วง คงคามี                 บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง  เลขาธิการ
 7. นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์    บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด          ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์
 8. นางสาวอัญชิสา ทองทิอัมพร   บริษัท 499 เจเอช จำกัด                              ตำแหน่ง  ปฏิคม
 9. นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล     บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)                       ตำแหน่ง  เหรัญญิก
 10. นายสมประสงค์ คนเจน            บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)         ตำแหน่ง  นายทะเบียน
 11. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา              บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด                                  ตำแหน่ง  กรรมการ
 12. นางสุมาลี บูรณพรชัย               บริษัท ล็อค โซลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ตำแหน่ง  กรรมการ
 13. นายทรงปกิต แก้วนิยมพาณิชย์ บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด               ตำแหน่ง  กรรมการ
 14. นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร     บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด                            ตำแหน่ง  กรรมการ
 15. นายเมธี อนิวรรตน์                    บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด         ตำแหน่ง  กรรมการ
 16. นายกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม        บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด  ตำแหน่ง  กรรมการ