สมัครสมาชิก

ดาวโหลดแบบฟอร์มTPVA-Application Form

 ประเภทของการสมัครสมาชิก         

          สมาชิกสามัญ : ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตวัสดุ-อุปกรณ์ ออกแบบติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษา เป็นต้น การชำระเงิน ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก 10,000 บาท (ครั้งเดียว) ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี 5,000 บาท/ปี 

          สมาชิกวิสามัญ : เจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ธุรกิจการเงิน ประกันภัย ซื้อขายวัสดุ-อุปกรณ์ นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ชาวต่างชาติ เป็นต้น การชำระเงิน ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก 3,000 บาท (ครั้งเดียว) ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี 2,000 บาท/ปี